Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 363

gens het niet verbranden der Schepen op de Engelfche- Kust, toen hij daar zegepraalde ; alsook het vooruitzigt, om den ontthroonden Koning aan Engeland wedertegeeven , en die eere zijn Rijk te fchenken, bewoog hem , om, op het oogenblik , dat hij bevel rot den llag ontving, onder zeil te gaan, vreezende, dat het herroepen mogt worden.

De veréénigde Vloot der Engelfchen en Hollanderen beftondt uit ruim tachtig welbemande en rijklijk toegeruste Schepen. Na dat deeze in de Baay van St.Helena verzameld was , ontftondt 'er geene geringe ongerustheid aan 't Engelfche Hof, dewijl van het lot dier Vlooten het lot des Rijks afhing. Zeldzaam worden geheimen , aan veelen toevertrouwd, wel bewaard; en het was.uitgelekt, dat verfcheide Bevelhebbers der Vloote geen goed oogmerk hadden. Dit gerugt werd algemeen : men wilde de verdagten afzetten; en men was onzeker , wie verdiende vertrouwd , of wie gewantrouwd te worden. De Koningin koos de partij , gefchikt om de edelmoedigheid gaande te maaken van allen , die eer en hart hadden. Zij bev al Lord Notttngham, den Admiraal Russel te fchrijven , dat zij verklaard hadt, geen der Bevelhebberen te willen veranderen, en dat zij de gerugten, ten hunnen nadeele verfpreid, toefchreef aan de kwaadaartigheid haarer en hunner Vijanden. Zij kreeg verzekering van hnnne trouwe in een gefchrift, waar in zij betuigden gereed te zijn, om voor haare zaak en die huns Lands te fterven Russel hadt het niet getekend ; doch de Koningin F 5 maak

Wtr i.em

de III.

Sluiten