Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

37+

GESCHIEDENIS

Willem

be III.

kigen uitflag te verhoopen. Deeze boodt zich aan. Een Fransch Verfpieder werd in 't Leger der Bondgenooten ontdekt, en, vóór het ondergaan der doodftraffe, gedwongen een valsch berigt aan den Hertog van Luxemburg overtefchrijven. Op hetzelve nam deeze Veldheer maatregels, die hem tot eenen Veldllag noodzaakten. Zijn Leger werd , den derden van Oogstmaand, 's morgens ten twee uuren aangevallen. Allengskens begon de Itrijd algemeener en heftiger te worden. De Hertog van Luxemburg kweet zich manmoedig. Reeds was één zijner Brigades in wanorde gebragt, en de Bondgenooten hadden zich meester gemaakt van eene Hoogte en eenige Rukken Gefchuts ; dan 's Hertogs Krijgsvolk , getrouw in het nauwkeurig volvoeren der gegeevene bevelen, viel op nieuw aan, en, verfterking bekomen hebbende, maakte het een zo geweldig vuur, dat ééne Brigade van Fagel bijkans geheel vernield werd. De Engelfchen leden het meest in deezen flag. De onderlcbeidene Legerhoofden in het Leger der Bondgenooten verweeten elkander de ongelukkige uitkomst eens gevegts , waar van zij zich alles goeds beloofd hadden. Over 't algemeen is men van oordeel , dat, indien de Engelfchen genoegzaam onderfteund geworden waien , de Krijgskans zich ten voordeele der Bondgenooten , die nu het flagveld moesten ruimen , zou gekeerd hebben. Koning Willem, dit veragtloozen ziende , hadt een-en andermaal geroepen: O mijne arme Engelfchen , hoe mfd gij dus verlaaten l De Graaf van Solrns , die

den

Sluiten