Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN., 377

veertienduizend man verlooren hadden. Wat hier van zijn moge, zeker gaat het, dat de laatstgenoemden meester van het Slagveld , van zestig Hukken Kanon en negen Mortieren bleeven. Zo veel hadt het Leger nogthans geleden , dat de Hertog van Luxemburg niets ondernam , eer zijn Leger door dat van Bouflers verfrerktwas , wanneerhij Charleroi, naa dat het zich dapper verdeedigd hadt , vermeesterde (*).

Groot • Brittanje en de Veréénigde Gewesten zogten de nadeelen, ten Lande geleden , te vergoeden door Krijgstochten ter Zee, waar zij, zints den llag bij de Kaap la Hougue, de overhand hadden. Hunne Vloot belton d uit drieëntachtig Oorlogfchepen , éénenvijfttg Engelfche en tweeëndertig Staatfche. Dezelve werd in verfcheide fmaldeelen gefcheiden, en was de beveiliging des Koophandels dier beide Volken daar aan toevertrouwd. De EngelfcheViootvoogd Rook voerde bevel over één dier fmaldeelen, en geleidde een groot aantfl Koopvaarders na onderfebeidene Havens van ipanje, Portugal en de Middenlandfche Zee. De Graaf de Tourville , de Franfche Vloot , twintig Zeilen flerk , geleidende, ontmoette dit fmaldeel, uit drieëntwintig Schepen betraande, 't welk bij zogt. Men wilde het liaan tegen zulk eene overmagt, op raad van zijnen Staatfchen

(*) Freuquierfs Mem. Hifi. £? Miiit. Tom.l p.168. & Tom. 11. p. 88. Daniël Journal, p. 167. 169. Tindal, Vol.II.p.412.413. Burnet, Val. II. p. 11?. G 4

Willem de HL

Het voorgevalleneter Zee.

Sluiten