Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLA N D E N. 409

belangen zijns Konings, doch de Scochart liet zich veel meer ieiden door de inboezemingen van Koning Willem. De Qütros ftondt onverzettelijk op den eisch, dat Lodewijk de XIV. naar de ftrikte letter het wonrd zou nakomen , vóór het openen der Vredes - onderhandelingen gegeeven , om alle Plaatzen, in den Oorlog bemagtigd , wedeneleveren. Dan deeze Vorst, voorziende , dat de Spanjaarden , in gevalle van eene Vredebreuk, de Duitfchers zouden kunnen Hellen in 't bezit van Luxemburg, hetwelk hun den weg na Vlaanderen zou openzetten , wilde noch de Stad noch het Hertogdom overgeeven, maar bood iets van gelijke waarde aan, het geen de Quilt os beüendig weigerde aanteneemen. Zijn Amptgenoot dngt en fprak anders. De beflisfing van dit aangelegen Huk werd voor den Spaanfchen Raad gebragt, en veroorzaakte daar niet min verfchils dan op de Vredehandeling. De Koningin endeAmirante onderfteunden het gevoelen van de Quiros ; doch de andere Staatsdienaars befchuldigden hem van ftijfzinnigheid , en haalden don Koning over, om iets anders in plaats te neemen. De Koning erkende, ondauks zijne zwakheid , de billijkheid der redenen van de Quiros , en , wel verre van toetelhan , dat deeze Staatsdienaar opöntbooden werd , gelijk hijzelve verzogt, keurde hij openlijk zijn gehouden gedrag goed.

Lodewijk de XIV, overtuigd, dat het den Keizer en den Duitfchen Forsten onmogelijk zou zijn , alleen den Oorlog voorttezetten tegen al zijne veréenI 4 de

WktEM

DE 111.

Sluiten