Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dek NEDERLANDE N. 429

Onderhandelingen ever de Spaanfche Opvolging.

jfjL Msmjifcbt Vrede herftelde den Vrede in Europa flegts voor een korten tijd. Nauwlijks was dezelve getekend , of 'er reezen van alle kanten misnoegdheden tusfehen de Volken , welker rust den Vrede fcheen herfteld te hebben. De Franfchen, die eerst gemord hadden over het volduuren des Oorlogs, morden toen tegen den Vrede. Zij waren met verontwaardiging vervuld , om dat hun overwinnende Vorst eenen Vrede gefloten hadt , als ware hij overwonnen geweest. Darlay, Ckeci en Callieres, de volvoerden der bevelen des Staatsbeftuurs, werden bejegend als Verraaders van het Vaderland. Men vroeg in Frankrijk , welke de vrugt was vau zo veele gewonnen veldflagen, van zo veele gelukkige belegeringen , van zo veel geftort bloed? even of de Franfchen gelukkiger zouden geweest hebben, in gevalle Frankrijk eenige Steden meer gekreegen hacir.

Lenige weinigen mogten de edelmoedigheid van Lodewijk den XIV. hemelhoog verhellen, anderen zijne gemaatigdheid in den Vredehandel erkennen, Europa in 't algemeen fchreef die toe aan de noodzaaklijkheid, waar in zich die Vorst bevondt, even of de Bondgenooten in ftaat zouden geweest zijn, cm hem de vermeesterde Plaatzen uit de handen te

ruk.

Misnoe.gen der Franfchen over den Rijswijk' fchen Vrede.

1698.

Gedagten in Ewopa over den Vredehandelvan Lodewijkden XIV.

Sluiten