Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

443

GESCHIEDENIS

redenen, misnoegd, was op dien Afgezant. De Geheimfchrijver van Staat, Ven non , verklaarde hem, uit 'sKonings naam , dat deeze het Vertoog hoonend en oproerig vondt, hem beval, binnen achtien dagtn, het Rijk te ruimen, en tot zijn vertrek in huis te blijven. Canalês antwoordde koeltjes: Te Deum laudamus, en vertrok ten beftemden tijde (♦).

De Quiros was gemaatigder, in een Gefchrift, door hem, den Staaten aangeboden: hij wees in 't zelve aan, ,, hoe vreemd de tijdingen van de on-

derhandelingen tusfehen Engeland, Holland en „ Frankrijk , over de verdeeling der Spaanfche Heer„ fchappijen, den Koning, zijnen Meester, waren

voorgekomen: eene onderneeming, waar van nim„ mer een voorbeeld geweest was, en die, in het „ tegenwoordige geval, geheel niet te pas kwam, „ dewijl zijne Majefteit nauwüjks achtendertig jaa„ bereikt hadt, thans in gezondheid herfteld was, „ en ,, fchoon nog met geene Nakomelingfchap be„ gunstigd, gansch niet buiten ftaat moest gehou„ den worden, om ten eenigen tijde Opvolgers in „ zijne Staaten voorttebrengen. Of, zo het de ,, Voorzienigheid al behaagen mogt, zijne Maje„ fteit kinderloos uit het leeven te rukken, welke „ uitheemfche Mogenheid kon tog voorwenden, „ regt te hebben, om de opvolging in 's Konings „ Staaten te regelen? De Koning hieldt het onrede-

» lijk,

(*) Lamberti, Mem. Tom, V. p. ai. 83. a6.

Willem de III.

Sluiten