Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45o

GESCHIEDENIS

Willem

de III.

„ wat daar toe behoorde, zo buiten als binnen Europa , uitgenomen 't geen den Dauphin was

toegeweezen, komen aan den Aartshertog Carel. „ Zo de Aartshertog zonder Kinderen overlijden „ mogt, zou zijn aandeel komen op een van 's Kei„ zers Kinderen, te zijner keuze, doch nimmer op „ eenen Roomsch ■ Koning of Keizer, noch op een ,, Kening of Dauphin van Frankrijk. Naa deeze

verdeeling zou en de Keizer en FranHrijk van al,, len verder regt op de Spaanfche Naalaatenfchap ,, afzien. —• Het tegenwoordig Verdrag zou den „ Keizer onmiddelijk naa de bekragtiging worden

medegedeeld, en, zo hij langer dan drie maanden

daar naa, of tot op den dood des Konings van „ Spanje, indien deeze binnen de drie maanden over„ lijden mogt, toefde, met zich in hetzelve te bej, geeven, zouden de twee Koningen en de Maaten ,, overeenkomen, in het aandeel van den Aartsher„ tog Carel eenen anderen Prins toe te leggen. ,, En, indien de Aartshertog, zonder in dit Verdrag

gemeden te zijn, zich in't bezit van zijn aandeel „ of van dat des Dauphins Hellen wilde, zouden de

twee Koningen en de Staaten hem zulks uit al „ hun vermogen beletten.

De alzonderlijke en geheime punten, ten zelfden tijde getekend, kwamen hier op neder: „Foor eerst, ,, om den Koning van Spanje, zo hij het Verdrag „ niet wilde aanneemen, het fiegten van eenige fter„ ke Plaatzen, die tot het aandeel des Dauphins „ behooren zouden, te beletten; ook dat hij 'er an-

„ de-

Sluiten