Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ekr NEDERLANDEN. 453

van den Keurvorst vari Brandenburg, geftoord over de zaak van Elbing-, en, eindelijk, behfiorde opte. merken, dat het zeer bezwaarlijk zou vallen, alle die Vorsten te veréénigen , en dat zij, zelfs naa hunne verééniging, weinig gedtigt zouden weezen (*).

Des Keizers antwoord was dubbelzinnig genoeg» om te doen gelooven, dat hij wel zou hebben kunnen bewilligen in een Verdeelings-verdrag, het geen met zijne oogmerken ftrookte ; dan hij zogt lijd te winnen, en ftelde de zaak voor aan zijnen Raad, en alle de Leden waren van gevoelen , dat, indien de Koning van Engeland voortvoer met de verdeeling te begunstigen , het een minder kwaad zou weezen„ Spanje en America aan éénen der Afftammelingen van Lodewijk den XlV. afteftaan, mits de Aartshertog het Milaneefche , met de Koningrijken van Napel; en Sicilië, kreeg, f

• Het tweede Verdeelings-verdrag , den Vijfentwfntigften van Lentemaand des jaars MDCC , in den 1 plaag getekend, gaf ftoffe tot fchréeuwendeklagten. Men vroeg , welk regt Enge/and en de Veréénigde Gewesten hadden , om het gene te verdeelen , welk hun niet toekwam? en of dit was om de rust van Europa te bevorderen ? Europa was in dit Verdrag niet gekend. Strekte het, om de gelijkheid van magt té bevorderen, die den fterken belette den zwakkeren te verdrukken ? Welk een evenwigt ! Zou Frankrijk, met Lotharingen vermeerderd , vergroot

dooj

CO Tinbal , Vol. IV. p. tfa 65,

M a

WillM

de IIIo

iver dit /erdee-

lingsrerdragc

170®,

Sluiten