Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bek. NEDERLANDEN. 459

van welken haar door zijnen Opvolger de regeering zou

worden afgedaan (*). Carel de II'. overleefde

het maaken van deezen Uiterften Wil nietlang. Naa eene'kleine maand kwijnens en afnfemens, eindigde hij, den eerften van Slachtmaand, in den ouderdom van negenendertig jaaren , zijnen luifterloozen lee▼enslonp.

Wat men ook (lellen moge van de oogmerken des Franfchen Monarchs en zijner Staatsdienaaren in het aangaan deezer Verdeelings-verdragen, welker 'zijverheid, uit eene en andere om Handigheid, hóógst twijfelagtig en verdagt is (f). Men kan niet locheiten, of het denkbeeld, om dezelven opteftellen, en wel inzonderheid de fchikking van het laatfte, was een meësterftuk, naardemaal de Koning van Frankrijk, indien de Keizer het hadt 'aangenomen , zijne •Staaten, zon der bloedvergieten, met nieuwe Koningrijken en de fchoonlte gedeelten van Italië vermeerderderd zag; weigerde dé Keizer daar in te treeden , gelijk wel te wagteri was, dan zou de fchrik voor eene Rijks - ontllooping Koning Carel beweegen, om , met de algemeene toeftemming a'ler Onderdaanen der Spaanfche Monarchy , ten voordeele des

Hertogs van Anjou te belluiten. Het een zo

wel als 't ander ftreelde de eerzugt van Lodewijk den XIV. De befchikking van Carel den II. verftaan hebbende , vergaderde hij zijnen Raad. Men

Óver.

(•) Du Mont Ctrps Dip!. Tent. VII. P. IJ. p. 458. (t) Wagenaar, Vaaeri. Hifi. XVII. D. bl. 43.50. M 5

Wil • em de Ui.' '

Lodewijk de XlV. berust tn den UiterilenWil v?,n

Cl r"l een II.

Sluiten