Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

468 GESCHIEDENIS

„ ften Wil te houden, 't regt tot de Spaanfche Heer^ ,, fchappij zou aan den Aartshertog vervallen zijn, ,, tegen wien men zou hebben moeten oorlogen, zo

men het Verdrag van verdeeling wilde doen ftand

„ grijpen. • Het aanneemen van den Uiterften

„ Wil deedt den Staaten. geen nadeel altoos. Im„ mers kon men zülks voor alsnog niet ontdekken. „ Zij hadden bij het Verdrag niets voor zichzelven

bedongen ; maar, dit regt moest men hun laaten

wedervaaren, alleen gezien op de algemeene wel„ vaart. Wat fchade kon het hun dan doen , dat ,, dit Verdrag niet nagekomen , en dat de gemeene ,, welvaart op eene andere wijze-bevorderd wierd ? ,, Het Verdrag was alleen met Bemiddelaars ,, gemaakt. Zo de Keizer het aangenomen hadt, „ zou het een ander aanzien gehad hebben. Over „ hen moest men dan klaagen, als men reden tot „ klaagen meende te vinden. —., Ook zouden ,, Engeland en de Staaten , het Huk nader inzien„ de, insgelijks denken , dat het veiliger voor hunj., nen Koophandel in de Middenlandfche Zee was , „ dat de Spaanfche Heerfchappij onverdeeld bleeve ,, in de magt van eenen Vorst , die, fchoon van „ Franfche af komst , het belang van zijn Rijk en

de eer zijner Kroone wel zou weeten te handhaa„ ven , dan dat Napels et) Sicilië , volgens hetVer-

deelings - verdrag, den Dauphin aanbedeeld , eri ,, met de Franfche Kroon veréénigd geworden wa-

5> ren. Indien de Staaten den Koning nog wiï-

„, den verpligten, om zich aan het Verdrag te hou-

ü da*,

Willem M UI.

Sluiten