Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 471

'er Fransch Krijgsvolk invoerde. De] Hertog van Beyeren , die de Spaanfche Nederlanden beftuurde , was geheel op de zijde van F\ankrijk. Hij hadt, de tijding van het aanneemen des Uiterften Wils bekomende , den rouw over zijn Zoon afgelegd , en deeze gebeurtenis met vreugdefeesten vereerd , terftoiid den Hertog van Anjou voor Koning vmSpanje erkennende. — Op last van den nieuwen Monarch, bragt hij Fransch Krijgsvolk in de fterkftc Plaatzen der Spaanfche Nederlanden. Volflrekt hadt hij geweigerd, van de Staaten een grooter aantal toetelaaten, dan bij het Verdrag bepaald was (*). Deezen

ruim-

(*) Vraagt men, welk een Verdrag, of wanneer en bij welk eene gelegenheid Staatsch Krijgsvolk in de Spaanfche Nederlanden kwim? de Heer Wagenaar. , die dit vraagfluk niet hadt kunnen oplosfen , toen hij &t Vaderland fche Hiftorie fchreef, om dit hij 'er in de Registers van Staat niets van vondt, meldt, in zijneBefchrijvingvan Air.flerdam , VI. St. bl. 242: „ Naa het ui'geeven van dit Werk, „ is mij een Affchrii't ter hand gekomen van eene Over„ eenkomst, in 't jaar 1698 gefloten tusfehen Willem „ den III, Koning van Groot - Brittanje, en den Keur„ vorst van Beyeren , waar bij de eerfte zich verbondt, „ om vijfentwintig Bataillons, of Regimenten, Staatfche ,, Manfchap, te brengen in de fterke Piaatzen der Spaan„ fche Nederlanden, 't Is ten hoogften waarfchijnlijk, „ dat aan deeze Overeenkomst federt voldaan is , en dat „ Koning Willem over het Staatfche Krijgsvolk befchikt „ heeft, zonder de Staaten te kennen. De Overeenkomst N S is..

Willem

de III.

De Franfchen bezetten de fterke Plaatzen in da Spaanfche Neder fan • den.

Sluiten