Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cïr NEDERLANDEN. 473

De Heer de Puisegur geeft van dit voorgevaiiene een bijzonder veiflag , als hij aantekent: Toen ,s Carel de II. geftorven was , ontboodt mij de

Koning, en betuigde zijne ongerustheid over het „ Hollandfche Krijgsvolk in de meefte Rlaatzen der

Spaanfche Nederlanden; als mede , dat de Keur„ vorst van Beyeren 'er achtduizend man van zijn „ eigen Volk heeft; terwijl de Koning , mijn Klein„ zoon , daar geene noemenswaardige dingen bezit. „ De Keurvorst , 't is waar , is met mij in onder„ handeling, doch ook teffcns met den Koning van „ Engeland. Ik heb u uitgekoozen, om u nzBrus* „ fil te zenden, ten einde gij den Keurvorst van het

noodige verwittigd, en maatregels neemt, om mijn „ Krijgsvolk te doen trekken in de Plaatzen , waar „ de Hollanders Bezetting hebben : en verzeker den „ Markgraaf de Bodewar van het vertrouwen, 't „ geen ik op hem ftel; zeg hem , dat ik den Maar„ fcbalk de Bouflers na Rfsfel zendt ; dat hij al„ ten onderftand , welken hij noadig mag hebben, ,, 't zij van Volk, van Krijgsvoorraad, ofvanGelds „ alleen aan u heeft optegeeven; en, 't geen gij den „ Maarfchalk de Bouflers verzoekt, zalhijterftond „ geeven (t).".

De Staaten haastten zich van hunnen kant te meer, om hun Krijgsvolk t'huis te luijgen , dewijl zij vreesden voor derzelver gevangenneeming , iq geyalle zij een befluit namen , ftrijdig" met het co^r,-

(*) Puisegur Traité de ïart de la Gxerre.

'■••'■"•.» &4

Willem üe III.

Sluiten