Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

#So GESCHIEDENIS

s, was, met een vast vertrouwen, dat eene zeer korts „ onderhandeling genoeg zougeweest zijn, om met de „ «taaien overeentekomen wegens de beste middelen, „ om de rust in Europa te verzekeren : een vertrou,, wen, grootlijks verfterkt door de erkentenis van „ den Kleinzoon zijns Meesters voor Koning van „ Spanje, Dit hadt hem doen vastftellen , dat de n Staaten, vervolgens, wel verzekering vöor zichzel-

ven zonden kunnen verzoeken, maar deongegron,„ de eifehen van anderen niet zouden hebben willen „ onderfchraagen.. Alles fcheen Vrede te fpellen. ,, Doch de overeenkomst van de eifehen der Staat„ fchen en Engelfchen wekten vermoeden , dat men

deezen Vrede verhoopte van de nauwe verbintenis „ tusfehen Groot-Brittanje, en de Staaten. Daar „ naa hadden de Staaten verklaard, dat hunne veel „ vorderende,eifehen niet aan betrouwen op hunne

eigene magt, maar aan de vrees voor de overmagt „ van Frankrijk, moesten toegefchreeven worden. „ Dan, indien deeze vrees, met zo fterke kleuren „ gefchilderd in den Brief, aan den Koning van Groot„ Brittanje, terwijl het Parlement zat, afgezonden, „ met de daad plaats gegreepen hadt, was het den „ Staaten zeer moeilijk geweest, dezelve te verdrij. „ ven, zonder zo veel Krijgsvolk bijééntetrekken, „ zonder uitheemfche Bondgenootfchappen ten duuri» ften Pr'ize te koopen , zonder een gedeelte des „ des Lands onder water te zetten, en , in 't kort, „ zonder zo groote toeoereidzels te maaken, als of

£ zij één der zwaarfte Oorlogen te gemoete zagen.

,, O p '

Willem

ie

Sluiten