Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïser. NEDERLANDEN. 481

?, Op het verzoek der Staaten , waren de onderhan„ delingen aangevangen, en van de Franfche zijde „ nimmer vertraagd. Het ftondt aan de Staaten, dee«

zen te eindigen, en 'er alle redelijke zekerheid voor

hunne Gewesten, en alie voordeelen voor hunnen ,, Koophandel bij te bedingen. Doch zij hadden

fterk gedrongen op de toelaating des Engelfchen „ Gezants bij de onderhandelingen , ten einde de-

zeiven te rekken door de tusfchenkomst van eene ,, Mogenheid, die geene reden hadt , om zekerheid ,, voor zichzelven te begeeren. tiindelijk hadt de „ Koning van Frankrijk toegeftaan,1 dat de Engel„ fchen en Staatfchen beiden aan zijn Hof, en on> ,, der zijn oog, handelden over het geen Groot-Brit,, tanje vorderen mogt. Hij voorzag de nutloosheid ,, der onderhandelingen in den Haage. Hij oordeel„ de wijsüjk, dat de Engelfche Gezant zo ras niet ,, zou toegelaaten zijn, of men zou zich fchrander „ genoeg toonen, om nieuwe zwaarigheden uittevin„ den, die den handel zouden kunnen ftremmen. ,, Nogthans twijfelde hij, of men de Staaten ligt zou 4, kunnen beweegen, cm te dringen op voldoening

aan den Keizer, om diens belangen met die van ,, den Staat te vermengen, om zich optewerpen tot ,, Regters tusfehen de Huizen van Frankrijk en ,, Oostenrijk, en te beflisfen, dat Philips de IV. ,, regt gehad hadt, om de Grondwetten zijns Rijks ,, te veranderen, en zijne regte Erfgenaamen voor „ altoos van de opvolging uittefluiten; alsook, dat

Carel de II. daarentegen geen regt hadt, om

„ die

wil13m DK HL

Sluiten