Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49»

GESCHIEDENIS

Whi.em

de III.

Verbintenisfen,van we derzijden gemaakt.

mogt nebben, weigerden zij ben geene voldoening, 9, fchoon zij onbewust waren van eenigp voorvallen, ;, op welken deeze befchu!di!;iii:-;en ine: fcènigen grond konden worden toegepast. „ Voor het overige waren zij gezind, de Verdra„ gen met elk , en met den Koning in 't bijzonder, „ heilig te onderhouden. Gaarne zouden zij zien, „ dar de Graaf d'Avaux nog eenigen tijd bij hen Heef, om de onderhandelingen tor eeren algemee„ ren 'rede, waarin zij hunne bijzondere veilig„ leid zouden kunnen vinden, ware het mogelijk, tot een goed einde te iiuuren (*)." d'A.aus werd bij herhaaling opontboden, en vertrok na Frankrijk, laaiende zijn Secretaris blijven, als 't ware om de handelingen te hervatten; doch, met de daad, om het Gemeen te doen denken, dat Frankrijk geeri Oorlog in den zin hadt. Maar de Verdiagen, te wederzijden aangegaan , terwijl men béfüigde den Vrede te bedoelen, wederfpraaken die

betuigingen. Frankrijk en Spanic floot een Ver-

dtag van onderlinge befcherminge met Portugal. Lodk wijk de XIV: befwoog den Keurvorst van Keulen, en diens Broeder,den Keurvorst van Beijeren,töthei tekenen van een Verdrag van onzijdigheid. De Hertogen van Woljenbuttel en Saxen Gotha hadden zich door zwaare <m krfhndgelden in de belangen van Frankrijk laaten overhaalen. De Keurvorst van Bei-

j*

O) Lameerti, Tom. I. p. 487.

Sluiten