Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bek. NEDERLANDEN. 49o

genooten, naa de gewoone betuiging van eene beItendige, altoosduurende en onfchendbaare vriendfchap, „ dat zij, niet zo zeer ter haite neemende „ als dea vrede en de rust van Europa, oordeelden, „ dat niets kragtdaadiger daar toe kon dienen, dan

zijne Keizerkjke Majefteit eene regnnaatige en re-

«lelijke voldoening te bezorgen ten aanziene van de „ eifehen op de Spaanfche Naalaatenfchap: als me-

de dat de Koning van Groot - Brittanje en de Hee-, ,, ren Staaten der Veréénigde Nederlanden eene bij„ zondere en genoegzaame zekerheid verkregen voor „ hunne Koningrijken, Landfcliappen, en voorden „ Koophandel en Zeevaart hunner Onderdaanen."

Het tweede en derde Artykel houdt in, „ dat de j, Bondgenooten alle mogelijke middelen zouden te ,, werk ftelfen, om de gezegde vo'doening en zeker„ heid te verkrijgen, en hier toe twee maanden lang „ minzaame onderhandelingen aanwenden; maar dat „ zij, in die hoop bedroogen , elkander beloofden

met alle magt bijteftaan."

Het vijfde en zesde Artykel behelst, ,,datdeBondy, genooten alle poogmgen zouden doen , om de 5, Spaanfche Nederlanden te herneemen , met oog„ merk, om ze tot een Voormuur te houden; enom't

Hertogdom Milaan, de Koningrijken van Napels „ en Sicilië , de Eilanden in de Middenlandfche „ Zee en de Landen langs de Toscaanfche Kust te

vermeesteren, tot beveiliging des Koophandels van „ Groot Brittanje en van den Veréénigden Staat. „ Desgelijks zonden Groot-Brittanje en de Staaten

VJII. Deel. 2. St, P „zich

WlLLSSi

de RL

Sluiten