Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER NEDERLANDEN. 525

Stede gekomen, vonden dezelve vol beweeging om de oude Regeering te herftellen. Zij konden 'er niets uitvoeren: en de tweefpalt groeide aan. De afgezette Regenten en derzelver begunltigers fpanden zamen met eenige Titlemars, en hadden niets minder voor dan de Regeering gewapenderhand te veranderen. Tusfehen de vijftig en zestig Perfoonen, meest jonge lieden , op verfchTllende wijzen gewapend , verzamelden in een herberg ; trokken na 't Stadhuis. dwongen, met het geweer op de bprst, de Regenten hunne plaatzen te verlaaten, en deeden den Raads. vriend Willem van Loonx, dien zij voor een Begunstiger hunner Partije hielden, de plaats van Voorzittenden Burgermeester bekleeden. Het gerugt vloog door de Stad, dat het Stadhuis ingenomen en de Raad vermoord wierd. Op 't kleppen der klokken kwam de Burgerij in 't geweer, rukte na't Stadhuis, fchoot op de aanvallers, die in een oogenblik verftooven. De verdreeve Regenten namen de verlaatene plaatzen in. Vier der gevangenen werden dien zelfden avond uit de venliers van 't Stadhuis opgehangen. Eén der pude Regenten Dr. W. Roukens werd 's anderen daags op de plaats van het Stadhuis onthalsd, en nog één der handdaadigen gehangen. Van Loon verklaarde men tot Raadvriendsplaats onbekwaam, en het burgerfchap onwaardig. In andere Steden van dat Kwartier oniftonden dergelijke, fchoon geen zo hoogloopende, bewecgenisfen , door de geweezene Regenten verwekt; doch zij konden het gezag der

nieu-

WlLLEHt

de ui*

Sluiten