Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oer NEDERLANDEN. <>

,, den , niet altoos hadden mogen behouden. De 3, bewaaring van den algemeenen Vrede was fteeds hun toeleg geweest, mits hun Staat daar bij in „ zekerheid gefteld wierd; maar het afbreeken der „ onderhandelingen met den Graave d'Avaux ; de ^ onzekerheid omtrent de genegenheid des Franfchén s, Konings ; de intocht in de Spaanfche NeJerlan,, den ; het vermeerderen der Oorlogstoerustingen „ op de Grenzen •. de poogingen, om de Verèénig„, de Gewesten geheel inteiluiten, en hen van hunne „ Vrienden te berooven ; dat alles hadt hen bewoo„ gen, om zich mede te wapenen, hunne Vrienden om hulp te verzoeken , en zulke Verbintenhfen „ met dezelven aantegaan, als bij welken men we„ derzijds befeberming en veilighe;d zou mogen vin„ den. — Het Fransch Vertoog zelve wees uit, 3> dat deeze voorzorg niet nutloos geweest was, de„ wijl het bleek, dat zijne Majefteit tot den Oorlog „ belloten hadt , en alleen de gunsrigheid van hei „ jaargetijde afwagtte , om zijne talrijke Legers t< laacen werken. -4— Wijders kenden zij zich niei „ fchuldig aan 't geen hun in het Vertoog werd ter „ laste gelegd. Over het wederzijds zenden eens „ Afgezants zagen zij , in den tegenwoordigen toe „ ftand van zaaken , geen reden , dewijl zij zich , „ tot hunne eigene beCcherming en veiligheid , ver „ bonden hadden, in geene bijzondere handeling.ti „ zullen treéden. Ook kon de algemeene Vrede „ die het onderwerp der handelingen zou moetei „ zijn, niet zonder de Bondgenooten gefloten woi A 5 «en

StaatsP> egee.

RING.

Sluiten