Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

GESCHIEDENIS

Sta^t:

rins.

Ooilogsverklaarirg der Staa cn aan

Frankrijk.

■ baar, dat de heerfchende Mogenheid kan vervallen, en de mededingende verzwakken , beide teffens , of agtervolgens , zich bederven , en de een de plaats van den anderen inneemen , zonder dat de andere Staaten zich aan eenig gevaar vinden blootgefteld; alleen zal 'er uit volgen, dat 'er nienwe belanden, nieuwe fchikkingen, en nieuwe vefbintenisfen piaata grijpen. Zou men vreezen, dat 'er eene heertenende magt kon zijn, zonder dat 'er zich terftond eene mededingende opdeedt ? Dit zou tcne nllerbeiachJijktte vrees zijn. Welkeen zonderlinge ramp is Europa overgekomen, wanneer liet Huis van Oostenrijk door den ÏVestphaalfchen en Pyreneefchen Vrede eerst aan Frankrijk de heerfchende, en, van den aanvang deezereeuwe, aan Engeland de mededingende magt heeft afgeftaan?

De uitflag beantwoordde aan de toebereidzelen. Drie Mogenheden, Oostenrijk, Engeland'en de l'erèènigde Gewesten , verklaarden , ten zeilden dage, den vijftienden van Bloeimaand des jaars MDOCII den Oorlog aan Frankrijk. De Oorlogsverklaring der Staaten was van deezen inhoud : Dat de Ko„ ning van Frankrijk, voor lang getragt hebbende, ,, den Staat der Verèénigde Gewesten te vermeet te., ren,of in den grond te bederven, dien tot twee kee„ ren, in dejaarenMDCLXXII. en MDCLXXXVIIf, » hadt aangetast- dat hij zich, door hetbemagtigen „ deezer Gewesten, den weg ter algemeene Heer,> fchappije dagt te baanen : of, zo hij den Slaat maar zo verre hadt kunnen brengen , dat dezelve

„ zich

Sluiten