Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 15

„ de Spaanfche Nederlanden , den voormuur van „ deezen Staat, die, gelijk men uk Spanje berigttes „ reeds geheel aan Frankrijk waren afgedaan.

„ Men hadt een Leger ra Italië gezonden , het „ Kasteel van Luik, en de Steden in hetKeulfche, „ met naame Bon, Keizirs-waard en Rijnberk , ingenomen, om de Staaten te dwingen tot een- af11 zonderüjk Verdrag , en om zich dus, gelijk in den jaare MDCLXXII, den weg te baanen tot eenen „ inval in deeze Gewesten, waar toe men ook in '1 '„ Hertogdom Wolfenbuttel een aanzienlijken hooi „ Krijgsvolk hadt doen op de been brengen. Mer „ was nog verder gegaan : men hadt zich meeste: „ gemaakt van verfcheide Havens in Spanje, in ha „ lïè, en in de Indien zeiven, om zich in diervoeg» „ den geheelen Eurspifchen Handel toeteëigenen „ Men hadt gezogt den Koning van Portugal over ,, tehaalen , om den Ingezetenen van deezen Staat zij ne Havens te verbieden. Men hadt een Esquade \\ gezonden na de Indien, om de Zilvervloot, waa '„ inde Feriènigde Gewesten zo veel belangshadden „ te Demagogen.

„ In deezen toeftand der dingen hadden de Staate „ niet kunnen naalaaten, zich in eenen.fiaat van t< l genweer te ftellen ,\ beide te water en ten lande " den beloofden onderftand van hunne Bondgenot , ten te vorderen; en zich met den Keizer , de K< ningin van Engeland, Pruisfen, en andere Vor 3, ten en Mogenheden te verbinden. .; Ook hadt 4? Keizer reeds een Leger na hal

„ g

StaatsregelRlNG.

r r >

1

'■>

i1-

Sluiten