Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

StaatsRegee-

RllNG.

Oorlogsverklaaring van Frankrijk,

18 GESCHIEDENIS

tegen meer dan één plegtigen afftand , en met verfcheide Verdragen : terwijl de Hertog van Aniou zich tijtels hadt aangemaatigd , tot welken het Huis van Oostenrijk alleen geregtigd was. In dezelve werd onbewimpeld gezegd , hoe het wereldkundig ware, dat de Uiterfte Wil, waar op men zich beriep, door omtjekogte Raaden, naar den zin van Frankrijk opgefield, en den Koning, in eenen zwakken (laat van lichaam en gemoed, toen hij noch le ezen noch fchrijven kon, voorgelegd was (*).

Geen deezer drie gelijktijdige Oorlogsverklaringen verftoorde Lodewijk den XIV. meer dan die der Staaten. Hij wierp dezelve op tafel neder, met deeze woorden: ,, Ik zal de Mesjieurs, de Hollandfchc „ Kooplieden , nog eens berouw doen hebben van „ hunne ftoutheid , in 't verklaaren van den Oorlog „ aan zo groot een Koning (*>" Die groote Koning fcheen het beneden zich te agten , om in een breed verflag te treeden , en de uitdaaging der drie tegen Jiem ten ftrijd gereede Mogenheden te beantwoorden. Zijne Oorlogsverklaaring , gelijkerhand tegen hen ingerigt , en eerst den derden van Hooimaand afgegeeven, behelsde alleen: J3 Dat de Rijswijkfche „ Vrede, gefloten op een tijd, waar in de Koning,

uit hoofde van de groote overmagt zijner wape„ nen, den nabuurigen Mogenheden de wet zou heb„ ben kunnen ftellen, een duidelijk bewijs hadt op-

i, ge-

(*) Lamberti, Tom. II. p. 114. (t) Ti.ndal, Vol. V. p. 51 55i

Sluiten