Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

StaatsRegee-

ring.

ja GESCHIEDENIS

nooit kunnen weeten (*> Honderd {"takken Kanon werden'er'veroverd. De Franfchén en Spaanfcheh vedoorpn omtrent tweeduizend man , en onder allen, die 'er het leeven afbragten , was bijkans niemand ongewond. De Spaanfche Admiraal geraakte krijgsgevangen. De Bondgenooten berekenden het 'getal der gefneuvelden en gekwetsten op negenhonderd. Veigeefsch poogden de Bondgenooten Vigos te vermeesteren. De Prins de Barbancon , Bevelhebber van Gallicïe, dreef hen te rug.

Dit was de uitllag eens Krijgstochts , beroemd door de ftoutheid der onderneeminge, door den buit, daar bij behaald , en door het verlies, daar in geleden. Doch de kans des Oorlogs loopt zomtijis ten nadeele der Overwinnaaren ! Daar de Staten eenen Dankdag bevolen over het vernielen van de Spaanfche Zilvervloot , betreurden de Huizen van Koophandel in Holland , en bovenal in Amfterdam, het verlies der Gallioenen, bij welken geheel Europa, en inzonderheid de handeldrijvende Volken , groot belang hadden. Eenigen verzogten vergoeding van

fchade

(*) Men rekende, dat de Zilvervloot omtrent twintig mi'Iiocuen flukkeri van Achten aan Goud en Zilver aan boord hadt. Van deezen fcmt waren omtrent veertien millioenen geborgen: de overige zas vergingen met de Gallioenen , of werden buit gemaakt. Van de Koopmanfchappen, mede op twïn;it- millioenen begroot, was flegts een vierde gedeelte geborgen^ de helft verniald , en het overfehot viel den Bondgenooten in handen.

Sluiten