Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•O'

GESCHIEDENIS

gTAATS-

Regee-

aan verfcheide mindere fchu'dig. De firijd begon op den middag , en duurde tot den avond. De Franfchén namen eerst de vJugt , en werden welhaast door de Beijerfchen gevolgd. De overwinning der Bondgenooten was volkomen. Van de zestigduizend man werden 'er niet meer dan twintigduizend behouden. Veertigduizend waren 'er gefneuveld, verdronken of gevangen. Het geta] der dooden , aan de zijde der Bondgenooten , beliep op vierduizend , vierhonderd en vijfentachtig , dat der gekwetsten zevenduizend, vijfhonderd en vijfentwintig , en dat der gevangenen tweehonderden drieënzeventig. De buit, in deezen Veldflag be«

vogten, was zeer aanzienlijk, en beltondt uit meer dan honderd Hukken Gefchuts , vijfentwintig Mortieren , een groot getal Vaandels , Standaarden a Keteltrommen , Tenten , en acht kasfen met Zilver (*).

Eertekenen nogthans, die, hoe fchitterend, niet haalden bij de weezenlijke vrugten deezer overwinninge , die het geheel gelaad der zaaken in Duitschland , en zelfs in gansch Europa , deedt veranderen. Alle de Plaatzen, tusfehen den Donauw en den Rhijn, bukten voor de zegepraalende Veldheeren , en het Keurvorstendom Beijeren onder het juk van Oostenrijk. De Keizer befchonk Marleor ouch,

om

(*) FkuquieRes Mem. Hijl. £? Milit. Tom. II. p.i4<5 ffê. Lammüwi, Tom. III p. p4 &c. Tom. XIII. p.

SJ. —.48. TliNDAL, Vol. VI. p. 44—-58.

gevolgen van

iteezen Yfjdflag,

Sluiten