Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MR.' NEDERLANDEN.

maakte men een aanvang van deeze groote onderneeming. Aan geheel een anderen kant , dan de Vijand verwagtte, overviel het Leger, dat eerst tegen den avond opgebroken werd , met het krieken des volgenden dags , de Liniën. De Graaf de Noyalles tastte den Post bij Wangen aan. Het Kasteel van Wangen werd verlaaten , en door d« Bondgenooten betrokken. De andere Posten wer den even ligt vermeesterd. Het vijandlijk Gefchu deedt nogthans de Ruiterij veel lijden. Mablbo eough drong dieper in op den Vijand, dien het aai geen toevoer van verfche manfchap ontbrak. Bi, Emfchale geraakte de rechtervleugel van de Ruiteri der Bondgenooten eenigzins in wanorde ; doch dee ze, zich gelukkig herfteld hebbende, bragt den Vij and aan 't deinzen, en dreef dien te rug , tua ïchexïHeilisheim en Gershoven. Marlbokougi voerde middelerwijl het geheele Leger binne! de Liniën , wanneer de rechtervleugel zich uit itrekte tot Tienen , welks overgaave de opeifchin terftond volgde. De Markgraaf d'Alegbe, diemi zijne onderhebbende manfchap in den eerften aanv; veel geleeden hadt, trok met het overfchot des U gers over de Geete en de Dijk, en floeg zich ni< verre van Leuven neder. De Bondgenooten , c groote Geete overgetrokken zijnde, legerden zich tu fchen Rosbeek en Tienen. Het getal der gefneuve den, bij dit verkragten der Liniën , wordt van w derzijden gelijk gefteld; doch de Bondgenootenhai den bij de vijftienhonderd Gevangenen en veel G

fchuts

m

Staats-

R.egkb» R1KG.

t I f

I 1

t il

t e

S"

-

!et

Sluiten