Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des NEDERLANDEN* $7

velnebberen, met bet beraamen eerer geheel nieuwe Ordonnantie op het ftuk der Krijgstugt, en eener wijdloopige lnftriiclie voor de Afgevaardigden te Velde (*). De Hertog van Marlborough , ten wiens opzigte in dit Berigtfchrift de noodige voorzorg gedraagen was , verfcheen , nevens den Veldmaarfchalk van Ouwerkerk, met Bloeimaand,in'tLeger der Bondgenooten , gereed om alles te volvoeren , wat ilrekken kon , om den Krijgsroem diens Veldheers ftaande te houden en te vergrooten. —'t Was voor de twee Koningen van het uiterfte gewigt geweest, tegen hem een Veldheer over te Hellen als de Villars , die de grootfte voorzigtigheid paarde met alle andere hoedanigheden , welke een groot Legerhoofd vormen. Het Hof van Ferfailles zou hem ook op dien post geplaatst hebben, indien de ongelukkige tweedragt tusfehen dien Maarfchalk en de Keurvorst van Beijeren niet ten hinderpaal geftrekt hadt , om die beiden in het zelfde Leget het bevel te laaten voeren. Hec werd opgedraageti aan de Villeroi. Deeze Veldheer ftak bovenal uit in het doen van marfchen. Hij was met die begaafdheid egter ongelukkig, en beging de grootfte misfla. gen in deezen Veldtocht. Van zijne vroeglte jeugd af een boezemvriend van Lodewijk den XIV. geweest zijnde, geloofde hij tot alles bekwaam te zijn, om dat die Vorst hem de gewigtigfte zaaken toevertrouwde , in welker volvoering hij dikwijls mei

nis

(*) Groot Plakaatb. V, D. bl. 66.

F*

StaawReger-

R1ISG.

Veldtocht in de Neder* landen*

Sluiten