Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dek, NEDERLANDEN'. 95'

De Bondgenooten, zo veel in de Nederlanden volvoerd hebbende, hadden het Leger in Duitschland zo zwak gelaaten, dat 'er, aan dien kant, niet veel Jjon gedaan worden. De Maarfchalk de Villars noodzaakte den Prins van Baden het beleg van FortLouis optebreeken , en betrok de verlaatene verfchansfingen bij Duifenhelm, welke Stad, als mede Hagenau, hem in handen viel. Dan ViLLARS,zvvak en weinig ontzien, kon niet beletten, dat de Keurvorften vmKeulen enBeijeren door Keizer Josephus den II. met den Rijksban geflaagen wierden (*).

In Italië liep de Veldtocht ten voordeele der Bondgenooten af. Hoe gunftig het gelaat der zaaken zich in den aanvang voor den Vijand vertoonde , nam het een geheel ander aan, wanneer het verlies des Veldflags bij Ramillies Lodewijk. den XIV. noodzaakte den Hertog de Vendóme na de Nederlander, te doen trekken, om de geledene fchade daar te her ftellen. LstFranfchen belegerden Turin: en hetbemag tigen dier S ad zou hen meester gemaakt hebben vai -alle de Staaten des Hertogs van Savoije. De Hertoj de la Feuillade , beter Hoveling dan Held, en ui gunst in 't krijgsweezen hoog geklommen, werd di gewigtig beleg toevertrouwd. Waan beheerscht zijn geest, en het denkbeeld van eigen bekwaamheh hadt hem dermaate ingenomen, dat hij, wanneer d Maarfchalk de Vauban hem aanbood, als Ingenieu

d

(*) Daniël Joum. p. 23a 234. Du Mont Corp

Piplom. Tom. VUL P. L p, ipl. 193.

Staats*

Regeering.

Staat des" Krijgs in Duit'ck. land.

Veldtocht ia Italië»

t

t C

I

r

!

Sluiten