Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

102 GESCHIEDENIS

ÊT.UTS-

RegeeRINg,

verdénigde Vloot op de Kust van Provence vernomen hebbende , trok hij onverhoeds da Var over, en floeg zich voor Tonton neder. Eenige Oorlogfchepen, de Var opgezeild , hadden dien overtocht gemak lijk gemaakt, door met fterk fchieten de Franfchén te verdrijven uit de Werken, langs dien Stroom opgeworpen. Ongunstig weer vertraagde de ontfcheeping van 't Gefchut en der Krijgsbehoeften tot het beleg , door de Vloot aangevoerd, opdat zulks den Hertog in zijn op • en overtocht niet zou belemmeien. Hier door ging het beleg langzaam voort: en Prins Eugenius, last van 't Weener //c/gekreegen hebbende, om 's Keizers Volk niet te zeer te waagen , bleef in gebreke , om hem bijtefpringen. Dit gaf den Franfchén tijd , om van alle kanten tot ontzet van Toulon optetrekken. Middelerwijl werd die Stad door den Hertog befchooten , en uit de Vloot gebombardeerd. In een geweldigen uitval der Belegerden werd hem veel Volks afgellaagen, en het naderen der Franfche Troepen uit Spanje en Duitschland deedt hem het beleg opbreeken : gelijk ook de Vloot de Kust van Provence verliet. Schoon het groot ontwerp dus mislukte , mogt de tocht voordeelig heeten , niet alleen uit hoofde van het vernieIqn van acht Franfche Oorlogfchepen , en meer dan honderd en zestig zo Huizen als Magazijnen in die Havenftad, maar ook om dat dit belegden Vijand noodzaakte zijne Legers in Spanje en Duitschland te nirblo te<i van manfchap, en dus buiten ftaat te Hellen tot het trejUen van de verhoopte voordeden

uit

Sluiten