Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teil NEDERLANDEN. l«9

uit eene behaalde overwinning bij Ahnanza. — De Admiraal Cloudeshly Shovel , Opperbevelhebber der veréénigde Vloot op deezen tocht, zeilde na Lisbon terug, en de helft der Schepen overwinterde aldaar. Met de anderen de Engelfche Kust opzoekende, werd hij, in Slachtmaand, bij de Sorlings overvallen door een geweldigen ftorm , die zijn Schip ép eene Rots fmeet, en hem met al zijn Volk in de diepte deedt verzinken. Twee Schepen hadden het zelfde deerlijk lot: en zou het zelve een grooter aantal wedervaaren hebben, hadt de Admiraal , op het oogenblik, dat zijn Schip Wet, geen twee fchoo ten gedaan, die de andere Capiteins deeden wen-

den(*> . ,

" Ter Zee bepaalden zich de Krijgsverrigtingen dei Franfchén tot het uitzenden van kleine Vlooten. die niettemin veel fchade aan den Koophandel dei Engelfchen en Hollanderen deeden, maar ook groo ten hinder aan het voortzetten van den Krijg. Di Ridder de Forein ftnk, met Bloeimaand, uitZ>»/fl Herken iu Zee met tien Oorlogfchepen , een Fregn en vier lange Barken. Welhaast ontdekte hij in ! Kanaal vijftig Zeilen van Koopvaarders , mPonn gal en de Oest- Indien beftemd , begeleid door dri Oorlogfchepen en twee Fregatten: hij tastte ze aan nam twee der Oorlogfchepen en vierendertig Koor vaarders, maakte elfhonderd gevangenen, enkwaï

(*) Refol. Holl. li. Juny 1706. bl. 409. Tindal

Vol VIL p.aSs 303. Daniël, p.241 244*

G4

StaatsRegee-

RlNO,

t t

»

9,

»

Sluiten