Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W GESCHIEDENIS

Regee-

1

]

i

l j

I \' e n C

te Srest met die Prijzen binnen. — Op een tweeden tocht na de Noordzee vielen hem verfcheide Engelfche en Hollandfche Koopvaarders in handen, die

hij in de zelfde Haven opbragt. De Koningin,

van Engeland, den Aartshertog Carel fterk onderfluitende, hadt eene talrijke Vloot , met Krijgsvolk; en Oorlogsvoorraad voorzien, naiW^/gefchiktook voeren vijf zwaare Oorlogfchepen tot befcher3ning mede. 't Was voor de twee Koningen van het uiterfte aanbelang deeze Vloot te onderfcheppen; zonder dezelve kon de Aartshertog zich in Spanje niet ftaande houden. Dit werd den RidderoEFoR. sin en Duguay ■ Trouin toevertrouwd , die zich ten dien einde moesten veréénigen, Zij zeilden, in Wijnmaand , uit met veertien Oorlogfchepen. Drie dagen in den mond van het Kanaal gekruist hebbende, ontdekten zij het Engelfche geleide. Duguayr-RouiN wagtte elk oogenblik het teken des aanvals ran de Forbin; doch eindelijk ziende, dat het best ?an den dag voorliep, en oordeelende, dat tijdveries het verlies van zo rijk een prooy kon naa zich leepen , beval hij zijn fmaldeel aantetasten. Hij 'ermeesterde eerst het vlagvoerend Schip Cumber. and, van tweeëntachtig (lukken ; de Chesier en de lubers, ieder van zesenvijftig Hukken , werden geomen door twee zijner Schepen ; de Royal-Oak an zesenzeventig ftukken, was op het punt, om nterende, bemagtigd te worden, wanneer'er brand ntftondt in 't Schip, dat hem aan boord lag: de apuein bediende zich van dit voordeel, en redde

zich

Sluiten