Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ber. NEDERLANDEN. li?

'er altoos tufchen de verfcheide Legerdeelen. Het gefchut deedt bijkans niets in deezen flag, maar het vuur uit het handgeweer was allerhevigst.

Prins Eugenius , bemerkende dat de Vijanden ter regterzijde met veel voordeels konden aangetast worden , deelde dit mede aan Marlborough , en deeze weder aan den Veldmaarfchalk Ouwerkerk, die, fchoon de oudfte in Krijgsdienst, aan dit bevel gereed gehoorzaamde. Hij beklom eene hoogte, die over het flagveld heen zag, en voerde tienduizend man aan onder den jongen Prins van Nasfau ; ook deedt de Graaf van Oxenfiern, met tweeduizend Deenfche Ruiters , om dezelven te onderfteunen, zijn Voetvolk langs de enge wegen afdaalen, en viel eensflags den Vijand in de zijde. Hier ftreeden de zwaargewapende Ruiters en een gedeelte der Ruiterij van 's Konings Huis. Hun zo dikwijls betoonde heldenmoed kon het niet houden tegen eenen zo fterken aanval en het verdubbeld vuur der aanvalleren. De Bondgenooten, fteeds gedekt door de heggen en het geboomte, verfloegen alle de Ruiters , die hen in 't oog kwamen. Twee Hollandfche Veldoverften breidden hunne benden uit, en floegen eenen halven kring rondsom de Vijanden , die ten zelfden tijde aangetast werden door Eugenius en Marlborough. ter zijde door Ouwerkerk , en van agteren dooi de Hollanders en Deenen. In dit hachlijk uiterste keeren de Troepen. van| 's Konings Huis zich nc den Vijand , dringen door de Deenfche Ruiteri heen, en trekken met meer geregeldheid af dan met Ha ii

StaatsRegee»ring.

; i t

Sluiten