Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oer. NEDERLANDEN. ï2<j

overde dezelve bijkans bij verrasfmg, doch moest naa een hardnekkig gevegt te rug wijken: en ondernam niets dat gelukte geduurende deezen Veldtocht. Alicante en Denia konden de Engelfchen niet houden. Doch de Engelfche Vloot onder John Lake vermeesterde de Hoofdftad van Sardinië en het ganfche Eiland, 't geen zich aan Koning Carel onderwierp. Stanhope bemagtigde Minorca (*).

Johan Willem Friso Prins van Oranje, die zich in den flag bij Oudenaarde dapper gekweeten, en vol roems het beleg van Rijsfel bijgewoond hadt, was met den aanvang deezes jaars in 't bezit van het Stadhouder- enCapitein-Generaalfchap van Gto-Hingen en Ommelanden getreeden; doch niet zonder een hoogloopend gefchil over het Berigtlchrift, waar op hij deeze bedieningen zou aanvaarden: 't welk ook eerst in 't volgend jaar door de Algemeene Staaten bellist werd, wanneer men verftondt, dat de Staaten van Staa en Lande regt hebbende, om, naa het affterven van eenen Stadhouder, eenen anderen aanteftellen of niet, ook regt hadden, om hen» op zulke voorwaarden aanteftellen als zij goedvonden , zonder dat zij zich aan voorgaande Berïgtfchnften behoefden te bepaalen. Een juiste bepaaliug, welke zich de Prins met zijne partij moest getroosten, gelijk hij ook hadt moeten dulden, dat,

han-

(*) Lamberti,Tom.V. p. 94 & 162* Tindal,Vol. VIU. p 103. up. MO.lot Staatk. Qedenkfch. IV. fij bl. 4 j3»

IX. Deel. I

Staats-' Rrgek«

RINGt

Sluiten