Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

134

GESCHIEDENIS

Staats Reg;;e-

fcUA g.

in Henegouwenb?!ege:d ea beKiagtigd.

midden zijns Legers eenïgzins , om dien Veldheer meerder mngts aan te voeren; dit gtf &tn Engelfchen een open, waar van zij zich met veel voordeels bedienden. Lord Cadogan rukte met een grooten drom verfcht manfchap aan, en, oiiderfteund door een fteik vuur, werd hij welhaast meester van de te blootgelaatene verfchansfingen. Het Regiment Lijf. wagten, dat ze verdeedigde, kon geen baatgeevenden wéderftand bieden. De Villars van den flinker Vleügel na het midden des Legers zich begeevende, ontving eene wonde, hij moest van het flagveld ge. bragt worden, en fchnjven de Franfchén hier aan de nederlaagé toe; de vijandlijke fchansfen werden overweldigd, cn ingehouden; het Leger nam de wijk na naaste Steden nog in Franfche magt. De Bondgenooten behielden het flagveld met veele ontwijfelbaare tekenen van overwinning : de gefheuvelden zzn hunne zijde worden op ruim vijfduizend en vijf- ■ honderd begroot; en fchijnen de vijanden zo veel manfehaps niet verlooren te hebben.

Volgens gewoonte beroemden zich de Franfchén ondanks het verlaaten des flagvelds, op den ftrijd van deezen dag, naar het berigt van de Eoufflers „ was al het Voetvolk der Bondgenooten geflaagen „ en vernield." Doch het onmiddebjk daar op onverhinderd ondernomen en volvoerd beleg van Bergen in Henegouwen logenftrafi zulk een voorgeeven. De Prins van Oranje hadt hier over het bevel. Naa omtrent eene maand verdeedigings gaf die Stad zich bij verdrag over. Dezelve bleef gelijk Rijsfel en

Door»

Sluiten