Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLAND EN. 14ï

Het Franfche /#ƒ hervatte denzelven in 't volgend jaar door Hennequin , Burgemeester van Rotterdam , die met den Heer de Chamillard briefwisfeling hieldt. Men kwam tot het vastftellen van eenige punten, om volgens dezelven in nadere onderhandeling te treeden. De Raadpenfionaris Heinsius , de Burgemeesters van Amfterdam , en weinig anderen, die 't geheim beleid der zaaken in handen hadden, ijverden 'er voor ; doch zij behaagden den Engelfchen niet9 die zich zo zeer op het voortzetten des Oorlogs gefteld toonden , dat geen gewigt van tegenbedenkingen hen daar af kon brengen. Deeze hervatte handeling liep meer agterwaards dan voorwaards , en werd in den jaare MDCC VII. zo goed als afaebrooken ; wanneer de Staatfchen, door de Engelfchen opgezet, min fmaaks dan in den aanvang vonden in het ontwerp , door de Chamillard aan Hennequin overgeleverd -s en de eerstgemelde, dewijl de zaaken in Spanje voor de twee Koningen eene gunstige gedaante fcheenen aanteneemen , den laatstgenoemden fchreef, „ dat hij God dankte, dat zijn ontwerp niet aangenomen was ; dat hij zich voordaan buiten handeling meende te houden: en dat Hennequin zich niet meer bij hem, maai bij den Markgraaf de Torcy vervoegen moest."— Pit zeilde jaar Helde de Keurvorst van Beijeren, uit naam des Konings van Frankrijk» voor, om op eene bekwaame plaats , tusfehen de twee Legers, of, naa dat dezelven zouden gefcheiden zijn , tus fchen Bergen ea Brusfel, eene openbaare Vredehan

delin

StaAT* • Regïe-

RlNG.

Hervat in 1706.

1

Sluiten