Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I4ö

GESCHIEDENIS

StaatsReges-

RlI\g.

De Heer deTor.cy na Holland gezonden.

inzigten des Hertogs van Marlborough, die de kunst bezat, oin elk, die zich niet verre boven dei» genree-

nen kring verhief, raar zijnen zin te zetten. -

Men vondt in de Veréénigde Gewesten eenige Regenten, die de noodzaaklijkheid van den Vrede bevroedden ; maar deezen maakten verre het minder getal uit. De Wethouderfchappen der groote Handelite. den Amfterdam en Rotterdam haakten na de zoetigheden van den Vrede, en bleef die der eerstgemelde daar op gefield, fcboon Prins Eugenius zich derwaards vervoegde , om ze tot andere gedagten te brengen. Men was dermaate aan de Bondgenooten, en bovenal aan Groot Brittanje, vastgefhoerd , dat RouiLLé niets vorderde.

^ Ondanks de tegenkantingen , die de Franfche Onderhandelaars ontmoetten, vondt zich Lodewijk de XIV. zo onvermogend, om den Oorlog voorttezetten, dat hij, om den Vrede te verwerven , niet af liet, alles aantewenden. De Markgraaf aE Torcy met de bezorging der buitenlandfche zaaken belast, doorkundig in de Rijksbelangen, en wien meer,dan de letterlijke magt inhieldt, kon toevertrouwd wor. den, boodt zich aan , om, het mislukken der voor. gaande poogir.gm ziende , na Holland te'trekken, ten einde hij de zwaarigheden mogt uit den weg ruiBen, de gemoederen tot eene algemeene bevrediging i beweegen , en , ware het mogelijk , de Vredes- I voorwaarden te treffen vóór het openen van den Veldtocht. — Zijne aanbieding werd gunstig ] . • aan- ;

Sluiten