Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oer NEDEULA NDEN. igt

zaad van oneenigheid kon zaaijen, welhaast de andere Leden zou noodzaaken, om zich te fchikken naar zijne inzigten, om een Vrede te fluiten, waar in het, eenige dingen toegeevende, door betwistbaare punten , de magt aan zich zou behouden, om alles met fchijn van regt te herneemen, als de omftandigheden daar toe medewerkten: Prins Eugenius oordeelde, derhalven, dat men het oor moest fluiten voor alle Vredes-voorliagen , en den Oorlog met allen ernst voortzetten: naardemaal Frankrijk dan welhaast van zelve zich genooddwangd zou zien, om de krijgsmagt uit Spanje terug te trekken, ten einde het doordringen van de Bondgenooten tot het hart des Rijks te beletten. A's dan zou men eenen verzekerden Vrede kunnen fluiten: dewijl men zich met de wapenen meester gemaakt hadt, van alles, wat men wilde , dat Frankrijk zou aftfaan; ook zou het dan buiten ftaat gebrast weezen om het te herneemen.

Marlborough was niet in den Haage verfcheenen, of de Gelastigden der Staaten verklaarden den Heer de Torcy, dat zij na geene voorliagen zouden luisteren, dan met dien Hertog en den Prins Eugenius. De Franfche Staatsdienaar gaf die twee groote Veldheeren een bezoek , zij lagen een tegenbezoek bij hem af, en alles ging met veel wederzijdfche beleefdheden toe. Overtuigd,- dat het hem niet zou gelukken , het Gemeen .'best van het groot Verband aftetrekken, ftemde hij toe, dat men de zaaken zou behandelen in groote zamenkomften, geK 4 lip!

Staats*

RlGEe-.

ul.g»

Onderhandelingen ia den •Haag.

Sluiten