Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SER. NEDERLANDEN. 15?

inhoud in zijn Rijk rondgaan. „ De hoop van eenen j5 op handen zijnde Vrede was zo algemeen in mijn J} Koningrijk verfpreid, dat ik mij verpligt reken, j5 mijne Onderdaanen, die mij, geduurende mijne

Regeeringen, zo veel trouwe betoond hebben, „ de vertroosting te moeten fchenken, dat ik het

hun onderrigtte, welke de oorzaaken zijn, die , te wege brengen, dat zij den Vrede, welken ik „ ten oogmerk hadt, hun te bezorgen, nog niet er„ langen.

„ Ik zou v om den hoogwenfchelijken Vrede te 4, bewerken, voorwaarden hebben toegedaan, aan „ loopende tegen de veiligheid mijner Landfchap „ pen op de grenzen gelegen; maar hoe meer in „ fchiklijkheid ik betoonde, en hoe meer ik mij be „ vlijtigde om den fchroom, die mijne Vijandei ,, zich gelaaten voor mijne magt en oogmerken u „ hebben, weg te neemen , hoe meer zij hunne ei „ fchen vermenigvuldigden, nieuwe bij de voorgaan „ de voegden; en zich van den Naam des Hertog *, van Savoije of van het voorwendzel des belang „ der Rijksvorften bedienende, hebben zij mij doe „ zien, dat bun eenig doelwit was, zich ten kost „ van mijne Kroon de Nabuurftaaten van Franhij „ te vergrooten, en dus eenen gereeden weg te ba;

nen, om in het hart mijns Rijks in te dringen

zo dikwijls hun belang het op nieuw ontfteeke

van het oorlogsvuur vorderde.

„ De Oorlog, dien ik thans voer, en wilde doe „ eindigen , zou zelfs niet hebben opgehouder

j, wa;

Staats» RtGnia.

RiNC.

Lodewijk ije XIV. verantwoordzich bij Zijne Oaderdaanen.

i I 1 ï i i»

9 n

n

Ij 1»

Sluiten