Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eer NEDERLANDEN. 159

9i als hij niet bereidvaardig van denzelven afltapte, met nederkgging van alle Kon ngbjke Waardig. „ heid. Het loopt tegen de menschlijkheid aan, te „ gelooven, dat zij de gedagten gevormd hebben, s, om mij te verbinden , dat ik zulk eene verbinte„ nisfe met hen zou aangaan. — Hoewel mijne „ tederheid voor mijne Onderdaanen niet minder leevendig is dan die voor mijne eigene Kinderen 5 ,, hoewel ik deel in alle de rampen, welken de Oor9, log brengt over zulke getrouwe Onderdaanen, en „ ik geheel Europa heb doen zien, dat ik opregtlijk 9, wenschte, hun den Vrede te doen genieten, hou „ ik mij verzekerd, dat zij zeiven zich zouden ver< „ zetten tegen het aanneemen van den Vrede, op „ voorwaarden, die even zeer ltrijden met de regt„ vaardigheid, als tegen de eer van den Franfchén ,, naam.

„ Mijn oogmerk is derhalven , allen de zodanl „ gen, die in zulk een reeks van jaaren mij de, blij' „ ken van hunnen ijver getoond , zo veel raoeitf „ verduurd, zo veel fchats opgebragt, en zo vee

bloeds geftort hebben, om eenen zwaardrukken ,, den Oorbg voontezetten, te doen weeten, dat di „ eenige prijs, op welken mijne Vijanden mijne ge „ daane aanbiedingen ftellen, is eene wapenfehors ,, fing, die tot den korten tijd van twee maande: „ bepaald, hun veel meer voordeelea verfchaft da „ zij kunnen verhoopen van het vertrouwen , : 3, geen zij op hunne Legermagt vestigen , gelijk i 0, het mijne ftel op de belcherming van God, in d

,, hot

S TAATS-

Rl!GEÏ« Kl.lGi

l

1 1

i t t 1-

Sluiten