Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staats ring.

! i J I

I

ï{* GESCHIEDENIS

Anjjkelen toedemmcnde, geene duurzaame verbin. tenis aanging; dewijl de hoofdoorzaak des Oorlogs overbleef, en niet kon weggenomen worden, dan wanneer Philips met de daad afftand deedt van de Kroon, en Spanje verliet. Dat het blijkbaar altoos het oogmerk van Frankrijk geweest was, en nog bleef, om hem op den Throon te houden, ondanks de poogingen van zo veele Bondgenooten, om hem van denzelven afieïlooten. Het algemeen belang vorderde waakzaamheid, en eene eendragtige aanwen ding van alle middelen om het gelukken dier bedekte oogmerken te verhinderen; welke misfchien zouden flaagen, wanneer men zich in flaap ]iet zusfen door niets beduidende onderhandelingen, met wel' ker uitrekking Frankrijk alleen bedoelde, eënig gün" Big oogenbhk waar te neemen om het Bondgenoot." fchap te verbreeken; dit verhoopten de Staatsdie" naaren van dat Hof ook uit de onlusten , thans in 't Noorden van Europa ontdaan. — De Engelfchen bragten zeer veele redenen in 't midden, om anders wankelende gemoederen in het handhaa ven des Bondgenootfchaps te Rijten. Een volllrekt gebiedend Vorst was hunne taal, Meester van een wijduitgeftrèkt aan een gelegen Rijk, bezat veel voordeels boven een Bondgenootfchap van verfcheide Vijanden zo wel n Vredes- onderhandelingen als in Krijgsverrigtin. ren. Het hing alleen aan den wil van één enkelen >m voorliagen te doen, dezelve voort te zetten of e ftremmen, den Vrede aan te neemen ofte weigeen. Hij alleen bepaalde de befltiiten zijner Raadcn,

en

Sluiten