Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bïr NEDERLANDEN. £g$

en hunne Bondgenooten het aan voor een hoon, ,, dat men hen bekwaam oordeelde, den Koning te

verzoeken , dat hij zijne magt met die der Bond„ genooten wilde veréénigen, om den Koning, zij„ ren Kleinzoon, te verpligten tot het afleggen der „ Kroone. Zij beriepen zich op de voorloopige „ Voorwaarden zeiven, die alleen ipraaken van één„ ftemmige maatregelen te 'neemen : en naderhand „ hebben zij geene zwaarigheid gemaakt zulks open„ lijk te vorderen. Thans eifchen zij, dat zijne Ma»

jefteit zich alleen daar mede belastte : zij durven „ zeggen, dat, indien zij voorheen zich met minder „ vergenoegden, hun beter gekend belang hen aan„ zet, om 'er niet mede te vrede te zijn. Een der5, gelijke verklaaring is eene volkome af breek'ing van ,, alle onderhandeling, en deeze is het, waar na de

Hoofden der Bondgenooten haaken.

„ Wanneer wij langer te Geertruidenberg bleeven, „ wanneer wij zelfs geheele jaaren ons in Holland ,, ophielden, zou zulks nutloos weezen, dewijl zij,

die het Gemeenebest beftuuren , zich verzekerd „ houden, dat het hun belang is, den Vrede van

eene onmogelijke voorwaarde te doen afhangen.

,, Wij wiüen hun geene onderhandeling , welke

zij zoeken aftebreeken , opdringen. En , welk „ eene begeerte onze Koning ook moge hebben, om

zijn Volk rust te verfchaffen, zal het voor't zelve„ min lastig zijn , eenen Oorlog te helpen onder„ fchraagen, aan welken zij weeten, dat zijne Ma„ jefteit een einde heeft zoeken te maaken door zo M 4 „ groote

Staats-Ri; geering.

Sluiten