Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18* GESCHIEDENIS

staats'

Regee-

-

5

y. y-

„ groote opofferingen tegen de zelfde Vijanden, „ welken hij mi tien jaaren bedreeden heeft: zij „ zullen dit liever doen, dan te zien, dat hij daar „• nog bijvoege de opoffering van zijnen Kleinzoon, „ ende onvoorzigtige ondtrneeming, om, in twee ,, maanden, Spanje en At Indien te overweldigen; „ verzekerd , dat hij , dit tijdsverloop verftreeken ,, zijnde, zijne Vijanden verfterkt zal vinden door „ de Plaatzen, aan hun afgedaan, en bij gevolge in „ ftaat, om nieuwe wapens, die hij zelve hun ter „ hand (lelde, opteheffen.

„ Zie daar het befluitend antwoord, 't geen de „ Koning ons gelast heeft te geeven op de nieuwe „ voorliagen der Afgevaardigden. Wij leveren het „ over in zes dagen , in Rede van de veertien , wel„ ken ons als een gunstbetoon waren toegeltaan. „ Deeze fpoed zal ten miniten dienen kunnen , om u te overtuigen , dat wij geenzins ten oogmerk „ hebben, u op den tuil te houden; en dat, indien „ wij meermaalen aanzoek deeden, om in gefprek„ ken te treeden, zulks niet gefchiedde om ze vrugt„ loos te vermenigvuldigen , maar om van onzen » kant niets te verzuimen, wat bevorderlijk kon , weezen tot den Vrede.

„ Met ftilzwijgen gaan wij voorbij het gedrag, , ten onzen opzigte gehouden, tot fmaad van ons' , charafter. Wij zeggen niets van de fchandelijke Schimpfchrifen , opgevuld met valschheden en laster, die men heeft laaten drukken en verfpreiden, ftaande ons verblijf, om de gemoederen te

» ver-

Sluiten