Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. ftO$

fprceken, in de wapenen blijven , om zijn wankc

lend gezag optehouden. Prins Eugenius liet

zich door hem beleezen : en zijn misnoegen «egett het Hof van Frankrijk, gevoegd bij zijne natuurlijke geneigdheid tot den Oorlog, welke de hoofdzaak was in zijn charaéter, zette hem aan om alles te wederftreeven, wat ter bevordering van den Vrede kon

dienen. ,

Deeze inwendige gefteltenisfen dier twee groote Legerhoofden wel in aanmerking neemende , zullen wij ons niet meer verwonderen , dat de voordellen der Bondgenooten buitenfpooriger wierden , naar gelange Lodewijk de XIV. meerder bijkwam : en ten minften het voorkomen kreegen , dat zij van dien Vorst, zonder hem eenige verzekering of waarborg te geeven voor de verlanging van den wapenftilftand tot een volkomen Vredes-verdrag , vorderden, dat hij zijne voornaamfte Grehsfteden aan de Staaten afftondt , en beloofde alleen zijnen Kleinzoon uittefchudden , om den 'Aartshertog Carel met diens Rijken te bekleeden, en dit binnen twee maanden, terwijl de Bondgenooten , gerust in hunne Leger plaatzen , het genoegen finaakten van te zien , dat het Huis van Bourbon alle poogingen tot volkomene eigen verwoesting aanwendde, 't Was op deeze voorwaarden , aan welken men bezwaarlijk een goe' den glimp kon geeven, dat men beloofde, zich ten opzigte van verdere eifchen te verklaaren: en wilder de Staaten nog wel belooven, zonder eenige ftaatlij ke verbintenisfe, hunne goede diensten te ztiller

aan

StaatsRegee-

RING.

Inboeze-

mingen tegen Frankrijk.

1

Sluiten