Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staats-

KegheRing.

]

< I t i k v h 'bl w zc ve Oi

2°4 GESCHIEDENIS

aanwenden , om Phiups eenige fcjtóvergoedin* te bezorgen, indien hij gewillig afftand deedt van de Spaanfche Kroon. Dit bewoog Lodewjjk den xlv * dT0He" RMd te "Sgen:,, Dewijl ikdanmoet" „oorlogen, wil ik liever den Oorlog tegen mijne Vijanden , Qan tegen mijne Kinderen voeren'" De Fraufchen , die klaagden en morden over dén xwaararukkenden Oorlogslast, werden met verontwaardiging vervuld wegens de vernedering, waartoe hun Vorst zich gebragt vondt door den voorfpoed «jner Vijanden. Zij verdubbelden hunne poogilen om hem te helpen. ë

Lodewijk de XIV. hadt uit den heerfchenden toon en u,t de buitenfooorige eifchen zijner onver zoenhjke Vijanden moeten opmaaken, dat zij min den Vrede met hem zogten, dan 'er op gefield waen, om op hun gemak en van nabij zijne vernede •mg te aanfchouwen. — De Bondgenooten hanlelden, van hunnen kant, niet naar de regelen ee er bedng zaame Staatkunde. Wie kon hun borg Ljver, dat geen dier gebeurtenisfen,.zo veelvuldig i de Gefchiedboeken der Wereld opgetekend, welen zo menigmaal de gedaante der zaaken en de ^sgefteltenisfen doen veranderen, hunnehoopop « Krijgsgeluk gevestigd, niet zou omflaan, en het ld omkeeren ? Waarom w.sten zij „iet, of hever mom vergaren zij, dat 'er geen beüenuig geluk is nder voorz.gt.gheid, en dat voorzigtigheid, wel rrevan 0p voorfpoed tefleunen, dien wantrouwt? a den Vrede wordt g.oorlogd , waarom dien der"

hal-

Sluiten