Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2ïo GESCHIEDENIS

STAATSIE er.EE-

RiNG.

Douai overgegeven.

Haallagen der Bondgenooten.

wisfelen. Op klaaren da» trokken zij de Scarpe weder over, zich bovenal bevliitigende, om Arrast Kamerijk , Aitoisen Picardiè' te dekken; men nam de Legerplaats aan den oever der Scarpe, op zo eenen kleinen afïland van het Leger der Bondgenooten, dat de Soldaaten der beide Legers op hunne posten gemakhjk met elkander konden fpreeken.

Wanneer de Bevelhebber van Douai, op den vijf en twintigften van Zomermaand, alle zijne buitenwerken ingenomen, en de Veldheeren der Bondgenooten gereed zag, om de Stad ftormender hand te overweldigen, verzogt hij in gefprek te komen. De Veldheeren eischten, dat het Fort de Scarpe reffens zou worden overgegeeven , naa eenige wederfpraak, werd tot de overgave van beide bellooten; de Krijgsbenden der beide Koningen zouden drie dagen daar naa uittrekken met alle Krijgsëere aan hunne dappere verdeediging verfchuldigd, en na Kamerijk geleid worden', gelijk gefchiedde. Dit beleg kostte veel Voiks, men wil, dat de Bondgenooten tusfehen de zes of zevenduizend mr.n voor die Stad lieten; en de bezetting, die bij den aanvang des belegs uit acht duizend man beftondt, zonder duizend man in het Fort de Scarpe mede te tellen, was tot op minder dan vijfduizend man gedund.

Eugenius en Mar.lbor.ough te Douai de bresfen herfteld, en de toerusting des belegs opgebrooken hebbende , beraadffaagden, waar hun de Veldtocht vervolgens te doen ftondt. Zij hadden zeer het oog geüagen opJtrecht, en waren zij deeze Stad magtig

ge*

Sluiten