Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 217

yan belang te bieden : hij vérzogt den Hertog de Noailles om hulpe :' deeze vliegt derwaards met Ruiterij, Voetvolk en Gefchut, herneemt Agde ,en verjaagt de Engelfchen uit de verfchansfingen teCette , die , verfchrikt door deeze verrasfrng , zich fcheep begaven, de ankers kapten, en de Kust verlieten (*).

'"' Het Oorlogslot leverde , dit jaar, in Spanje, een treffend voorbeeld op van deszelfs wisfelvalligheid en fchielijke omwenteling. De Bondgenooten be. dienden zich van het opontbieden der Franfche Benden, om elders wat groots te beilaan. Zij vermeesterden eerst Estadelle en Arragon. De Veldheer StaüRemberg behaalde , bij Almenara , een groot voordeel op het Leger van Philips, die, ware de nagt niet tusfehen beide gekomen , misfehien den Keizerfcken in handen zou gevallen zijn. Die overwinning beurde den moed der Vooritanderen des Aartshertogs op, en doofde dien in 't hart der Aanhangeren des Hertogs van Anjou: wiens lot zeer in de waagfchaal hing, toen Starhembeug de Ebro oyer, en recht op Saragosfa aantrok, den Spanjaarden voor de Poorten dier Stadilagleverde, verftrooïde, en Saragosfa innam. De twee Mededingers na de Spaanfche Kroon vonden zich bij de Legers. Philips floeg den weg na Madrid op, en , zich daai niet langer veilig oordeelende, week hij na Vallado-

lid,

(*) Millots Gedenhfchrif"ten, dienende tot degefchiedeni} van Lodewijk den KIF. en Z^.IV, D.bl. 108 — 114. O 5

Staats-

R.SGEERING.

Krijgsverrigtingen in Spanje,

Sluiten