Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 219

éembéro fchoot tot hulp der Engelfchen toe : men tiok hem tegen 3en leverde flag in de vlakte van

Villa-

„ Mevrouw de Mucie , Egtgei'oote van een PrefiJent ,, in het Parlement van Dyon, fchi'tterde , in den aanvang „ deezer Eeuwe, zo zeer door de fchoonheid haarer ge„ Italië en haarer bevalligheden , als dcor haaren geest. „ Haar hart, ligt ontvonkbaar door liefde , was ontbloot „ van (tandvastigheid. Lang gevesiigde liefde kon'er niet „ in huisvesten. —■ De Prins van CüNDé kwam , in „ den jaare MDCCVI , de Siaatsvergaderingen van Bour, „ gonje bijwoonen. Hij zag Mevrouw de Mucir, die, „ uit hoofde van den rang , welken haar Egtgenoot be„ kleedde , tegenwoordig was op alle de Feesten , ter ,, dier gelegenheid aan Lieden van aanzien gegeeveri. De „ Prins werd verliefd op Mevrouw de Mucie: zij beant„ woordde aan zijne liefde; verliet haar Man, eu begaf „ zich met den Prins na Parijs. Dria jaaren fleaten zij in „ de grootfte gemeenzaamheid,- Liefde maakte hun geheel „ geluk uit5 en men zou geloofd hebben, dat dezelve ,, beftand was tegen den tijd, die niet zelden een eindpaal ftelt aan hevig ontftookene driften. „ Eene zo lange gehegtheid begon Mevrouw de Mücie te verveelen. Do Engelfche Veldheer Stanhope , on„ bekend door Parijs trekkende, om het bevel over het „ Enge'.sch Krijgsvolk in Spanje te gaan voeren, zag Mevrouw de Muciï. De betooverende bevalligheden diei ,, Dame hadden op dien Krijgsman dezelfde uitwerking, „ als zij gehad hadden op het hart van allen, die haar za „ gen. Hij verklaarde haar zijne liefde, en haalde haai over om hem, in mansgewaad verkleed , na Spanje « ti volgen. >» We!

Staats. Regee-

R1LNG.

Sluiten