Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25© GESCHIEDENIS

Staats-

KEG21S.1NG»

komftig (*). De Hertogin van Marlborough beheerschte de Koninginne Anna, even als haar Egtgenoot den Staat des Rijks, en dit Paar, in zeker opzigt, geheel Europa. De Hertog, onverzadelijk in Staat - en Geldzugt, vervreemde het hart der Koninginne van zich door zijne heerschzugtige eifchen 9 en Relde zich bloot voor de laagen zijner Vijanden door zijne vuile baatzoekendheid. De Hertogin verbitterde haare Majefteit door grillig- en trotsheden. Niet denkende immer iets te vreezen te hebben voor 't verlies eener gunste , gebouwd op zo veele gedaane diensten , en (leunende op 's Volks genegenheid , deedt zij eene haarer Nigten , Mejuffrouw Aeagail Hill , naa haar huwelijk bekend; onder den naam van Mevrouw Masham , bij haare Majefteit ingang vinden. Zij doorgrondde het characler der Koninginne, die niet zonder vertrouwde kon leeven, en maakte zich meester van haar geheel vertrouwen en genegenheid. Om de •gunst, haar toegedraagen, te vaster te vestigen op de puinhoopen van 't gezag haars Weldoensters, wekte, zij den hoogmoed der Koninginne op , haar onophoudlijk aanmaanende om zelve te regeeren , en het juk der Heitoginne afiefchudden, wier characler zij op de ongunstigfte wijze fchetste. Welhaast ontdekte de Hertogin van Marlborough , door het verminderen van haaren invloed, dat ze den voet geligt was:

in

(*) Esfay fur les grands evenemens parles petitescau{es, P» L p. 3i6. I

Sluiten