Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a36

GESCHIEDENIS

Staats •

Regïering*

l

genooren te baaren. Men vondt genoegen in dien voorflag; maar droeg zorge, Gaultier geenen anderen dan mondelingen last te geeven. Hij was bepaald, den Koning te doen weeten, dat de nieuwe Staatsdienaars , aan welken de Koningin van GrootBrittanje de bezorging derStaatszaaken toevertrouwd hadt, na den Vrede haakten, en dien noodzaaklijk keurden voor het Engelfche Rijk; dat het alleen van hun afhing , eene bijzondere onderhandeling met Frankrijk aan te vangen, doch tot hun eigen behoud, verpligt waren, hier in met veel omzigtigheids te werk te gaan: dat derhalven de Koning den Hollanderen moest voordellen, de zamenkomften tot het handelen over eenen algemeenen Vrede te hervatten, dat deeze aangevangen pijnde, de Gevolmagtigden van Engeland derwaards afgevaardigd zulk een flipten last zouden medebrengen, dat de Hollanders het fluiten niet zouden kunnen beletten.

Gaultier begaf zich naar Parijs en bij de Torcy , die hem niet kende dan uit eenige brieven, voorheen van hem ontvangen. Wiltg'j, voerde hij dec. zen Staatsdienaar te gemoet, Vrede hebben, ik kom om u de middelen eener onderhaiiddinge ran te bieden, en dien onaf bangelijk van de ihliandtren te fluiten, zij zijn de goedertierenheid des Konings o». waardig, en zij verdienen de ccr niet, welke hij hun zo menigmaalen heeft aangedaan, met zich bij Imn te vervoegen, om Europa te bevredigen. Naa eenig onderhoud met de Torcy , over de middelen, om :ot dien verlangden Vrede te geraaken, en hem ia

lias?

Sluiten