Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

ÖTAATS-

1 (

I

f C

den V. de noodige volman hadt lot het fluiten dei Artijkelen, die hem betroffen. Doch , vermids de eifchen van het Engelfche Hof te nadeelig waren voor den Handel der Onderdaanen van Frankrijk en Spanje beide, om daar in te kunnen berusten, beiloot de Koning van Frankrijk , een Man , kundig in den Handel, na Engeland aftevaardigen, om met de Staatsdienaars der Komnginne te handelen , en de onvermijdelijke kmgwijligheden te ontgaan , welken plaats grijpen, wanneer men lleeds Boden moet laaien afgaan en opwagten , om de weda/.ijdfche antwoorden overtebrengen en aftehaaien. Zijne keuze viel op den Heer Nicolaas Menager. Hij (tak xnet Priok na Engeland over, en wist, te Londen komende, 't zij door klemmende redenen, 't zij door handelingbevorderende bekwaamheden , niet alleen de S'aatsdienaars, reeds tot den Vrede genegen, in dit hun gevoelen te bevestigen , maar ook de zodanigen, die 'er tot nog toe een afkeer van hadden, tot dat denkbeeld over te haaien. De Engelfche Staatsdienaars , 't zij overtuigd, gelijk zij voorgazen, dat zij den weezenlijken wellland des Rijks sogten , 't zij , gelijk hen naging , heimüjk door 'Frankrijk gewonnen, Relden alles, wat in hunvernogen was , te werk, om het Volk te overtuigen, iüï de voorgaande Staatsdienaars het weezenlijk bemg des Rijks uit het oog verlooren hadden , daar ij, in het Groot Verbond medewerkende , om de Xostenrijkfche Magt en die der Veréénigde Gewesten • toeneemen 9 niets ten voordeele van GrootBrit»

Sluiten