Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sta at 5 ■

Rf.GF.Ering.

Lm des Graaven

van i Straffer, o na den Haags af-! vuidigd;

*S* GESCHIEDENIS

s, het fluiten van den Vrede, dit te volvoeren; op „ voorwaarden, van e.-ne redelijke voldoening; en dat, daar Engeland die voldoening niet kon g'ee„ ven, zulks nader zou moeten bepaald worden op

de Algemeene Vrede-handeling. VII. Dat

men op dezelve ter goeder trouwe en in 't vriend„ lijke, alle de eifchen der Vorilen en Staaten, in „ den thans gevoerden Oorlog deelende, zou over5, weegen en afdoen, en niets agter wege laaien, om „ te regelen en te bepalen tot voldoening van alle de. ,, belanghebbende Partijen."

Behalven deeze zeven Artijkels verzogt de Koningin een bijzonder, ten voordeele des Ilertogs van, Savoije. In 't zelve beloofde de Koning, „ dien „ Hertog te zullen doen wedergeeven, de Plaatzen, 3, welke hij, in den aanvang des Oorlogs bezeten „ hadt, en die nu in de magt van Frankrijk wa„ ren, benevens zulke Plaatzen, als men onderling ,, zou geraaden vinden (*). "

Zo ras de punten tusfehen Engeland m Frankrijk getekeud waren, en dit ontwerp in gereedheid was, vertrok de Graaf van Strafford na den Haage, met eenen last, die, onder het vertoon van beloften aan de Staaten te doen , met de daad bedreigingen behelsde, indien het Gemeenebest verwijlde de hand re leenen tot het openen eener zamenkomfte, ter algemeene Vrede-handelingen. Deeze beloften waren n zeer algemeene bewoordingen begreepen. De Ko-

cin-

(*) LAiwBeaTi , Tom. VI. p. 6$8*

Sluiten