Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234

GESCHIEDENIS

Staati-

Rkch:-

RlfcG.

Hoe men in den Haage dit ontwerp inzag.

Bondgenooten meest op haar lieten aankomen, niet langer draagen kon; dat men den Vrede door den Oorlog moetende bekomen, gemeenzaamerhand dien fterket had voort te zetten dan men het nog gedaan hadt; 'er bijvoegende, dat, indien de Staatsdienaars van het Weenerhof en der Veréénigde Nederlanden weigerden , op aanneemlijke voorwaarden den Vrede te omhelzen, zij denzelven beval te fluiten. Uit naam van Frankrijk, de Steden Utrecht, Nieuvmegen,' Aken of'Luik, ter Handelplaatze voorflaandé, nevens den tijd des aanvangs den twaalfden van Louwmaand MDCCXII. (*).

De Graaf van Straffort kweet zich (lipt van den last, hem opgelegd: en liet 'er al de drift en hevigheid zijns Chafaéters in doordraaien. Dan hoe groot was de verwondering van denPenfionarisBuis, als hij deeze zeven Artijkels zag. Hij kon niet twijfelen of men was in ernst op den Vrede bedagt. De Raanpenfionaris Heunsius, de Staaten van Holland en de Algemeene Staaten, verklaarden Strafford, dat men hier, zo wel als in Engeland, den Vrede zogt; maar een vasten, veiligen en duurzaamen Vrede, en dat men zich met het openen des Vrede-handcls niet behoorde ie verhaasten, eer men rede hadt,

om zulk eenen Vrede re hoopen. De Staaten

vonden, even als Bais en Heinsius de punten door

Frank-

(*) Inflr. du Comte t>k Strafford du i Odtobre 1711. in 't Rapp, van 't gek, Cotnm, II, D. Bijl. N, VIII. bl, 34.

Sluiten